zondag 13 maart 2016

Handhaving milieuzone binnenstad door stadstoezicht

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft een milieuzone voor vrachtauto’s (pdf). De zone omvat de oude binnenstad, ’t Zand en het gebied tussen de Zuid-Willemsvaart en de Aa. Vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton met Euro IV dieselmotor of schoner mogen de milieuzone in. Net als vrachtwagens op aardgas, LPG of met elektromotor.
Tijdens de laatste bewonersvergadering in december 2015 kwamen er veel vragen over de overtredingen in de milieu zone door vrachtwagens in de binnenstad. Op dat moment was niet duidelijk wie toezicht houdt, de omgevingsdienst of de gemeente 's-Hertogenbosch zelf.
De afdeling stadstoezicht heeft de taak toezicht te houden op de naleving van de regels die de milieuzone met zich mee brengt en niet de omgevingsdienst.
Klachten kunnen ook daar worden ingediend, hetzij telefonisch hetzij per formulier.
 
 
 

woensdag 30 december 2015

Binnenstad Den Bosch 3 x in top 28 slechte luchtkwaliteitGezonde lucht van levensbelang


Gezonde lucht is belangrijk. Informatie over de luchtkwaliteit in de binnenstad is niet te vinden op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Met informatie wordt bedoeld dat van je eigen woonstraat moet weten hoe goed of slecht de luchtkwaliteit is. Om een vergelijking te maken met een andere gemeente, Utrecht een eigen online databank met onder meer cijfers van het aantal speeltoestellen, luchtkwaliteit en vastgoed. Die gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners en geïnteresseerden toegang hebben tot de resultaten van al deze luchtkwaliteitsmetingen. Dat is ook heel belangrijk.


Vanaf 2015 moet Nederland voldoen aan de Europese norm voor de concentratie stikstofdioxide in de lucht. Formeel willen overheden de doelstellingen de luchtkwaliteit  verbeteren en CO2 uitstoot terugdringen. Daarom is informatie zo belangrijk dat je in ieder geval weet dat je in een gezonde of ongezonde omgeving leeft. Bewoners lopen in  ongezonde lucht een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden.  Gemeenten meten de luchtkwaliteit, maar ook de RIVM. Er bestaat een Landelijk Meetpunt Luchtkwaliteit, maar die heeft niet overal meetstations staan. Het dichtst bijzijnde meetstation staat in Eindhoven ! Er zijn ook slimme  toepassingen beschikbaar om die lucht goed te meten (zie eerdere blog over smart cities).


Van Mieke van den Broek ontving de wijkraad/BLB informatie over de metingen die Groen Links in mei 2014 heeft gehouden op 28 plaatsen in Nederland. Het is dan best schrikken om te lezen dat 3 plaatsen in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch in de top 28 prijken. Niets echt iets om trots om te zijn.Overzicht van de resultaten van Den Bosch/’s-Hertogenbosch op 13 mei 2014.


 


           Straat                        Gemiddeld           Min      Max                


 6.        Brugstraat                          29200               10700   59900             


 9.        Stationsweg                        25800               14700   58200              


12.       K. van Rossumplein            19800                46700   7240                


24        Zuiderpark                           6720               8950     5820                


 


De Prins Bernhardstraat en de Sint Josephstraat zouden ook best eens in de prijzen kunnen vallen.Toelichting metingen


De luchtkwaliteit is gemeten met een “condensation particle counter”; type TSI CPC3007. Het apparaat zuigt lucht aan en meet het aantal fijnstofdeeltjes vanaf 7 nanometer en groter. Het getal dat uit het apparaat komt, is het aantal deeltjes per kubieke centimeter. Doordat het apparaat het aantal deeltjes telt, in plaats van het gewicht van de deeltjes, zijn deze metingen anders dan metingen die gedaan worden om te kijken of Nederland voldoet aan de Europese normen (PM10 of PM 2,5 metingen). Daardoor zijn deze metingen alleen onderling vergelijkbaar.


Het team bepaalde het aantal luchtdeeltjes op 28 locaties en vond relatief schone plekken en relatief vieze plekken. Alle opnamen zijn momentopnamen. Wel zijn de opnamen onderling vergelijkbaar en geven ze een indicatie van de luchtkwaliteit op het moment van meten. Met deze metingen is niet te bepalen of deze plekken voldoen aan Europese normen voor luchtkwaliteit. Daarvoor zou andere complexere meetapparatuur nodig zijn.
 

zondag 13 december 2015

Inventarisatie knelpunten 30 zones binnenstad 1e tranche


De BLB/ wijkraad heeft deze inventarisatie van de knelpunten doorgegeven aan de gemeente 's-Hertogenbosch.

De BLB/wijkraad heeft afgelopen twee maanden de knelpunten van de 30 km zone in de binnenstad geïnventariseerd. Hoewel er ook knelpunten zijn onder andere op de Zuid-Willemsvaart hebben wij die op grond van de instructie van de ambtenaar niet meegenomen en ons beperkt tot de huidige 30 zones. Volgens de Koersnota zouden verschillende straten ook de 30 km zone van toepassing moeten zijn, maar tot op heden is dat niet gerealiseerd. Wellicht kunnen deze straten in de tweede tranche worden meegenomen.


De inventarisatie betreft de volgende straten, wellicht ook bekend wegens eerdere burgerinitiatieven om de verkeersveiligheid te verbeteren, tot op heden helaas zonder zichtbare resultaten.

- Achter den Boogaard

- Hinthamerstraat

- Hinthamereinde

- Sint Janssingel

- Sint Jorisstraat

- Van Noremborgstraat

- Postelstraat

- Vughterstraat

- Westwal


De redenen voor de overschrijdingen van de 30 km zones in deze straten identiek zijn, te weten:

·         Onvoldoende aanduidingen dat het een 30km zone betreft.

·         De weginrichting, de lange stukken rechte weg, zonder obstakels, wordt de automobilist gefaciliteerd om harder te rijden dan 30 km.

·         De 30 km zijn niet zelfhandhavend dat wil zeggen dat de weginrichting dusdanig moet zijn dat niet harder dan 30 km gereden kan worden.


Wij maken van de gelegenheid gebruik om de brief van de Ministerie van Justitie Opstelten van 18 september 2013 bij te voegen over de inzet van politie en te hard rijders. Samengevat stelt de Minister dat het lokale gezag de weginrichting moet aanpassen aan de 30 km zones en dat BOA's geen bevoegdheden hebben om hardrijders te bekeuren.

Wij als wijkraad/BLB dragen graag bij aan de realisatie van 30 km zones, waar werkelijk 30 km wordt gereden en het verder uitvoeren van de Koersnota.  De herinrichting van de Onderwijsboulevard vormt voor ons een best practise in deze.

Wij zullen deze reactie ook met onze leden communiceren en horen graag wat de vervolgstappen met bijbehorend tijdpad zijn.

woensdag 25 november 2015

Slimme aanpak stedelijke problemen

Veel steden in Nederland zetten technologische middelen in om stedelijke problemen aan te pakken. Dat gebeurt concreet bijvoorbeeld met slimme lantaarnpalen tot het slim inregelen van verkeersstromen. Daarbij betrekken veel van deze steden de eigen bevolking middels communities.
In Binnenlands Bestuur van 20 november 2015 is een achtergrondartikel gepubliceerd over Slimme Steden. Om het wat concreter te maken geven we een aantal voorbeelden:

- Klimaat neutraal van de gemeente Zaanstad.
Woon-werkverkeer
Bijna alle medewerkers van de gemeente komen met het openbaar vervoer naar het werk. Hiervoor is een duidelijke verklaring; woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt voor 75% vergoed, terwijl voor autoverkeer geen vergoeding is. Een andere stimulans om de auto te laten staan is dat er vergoeding aangevraagd kan worden voor een elektrische fiets of scooter.
- Air Quality Egg van de gemeente Utrecht
 Dit is een klein apparaat waarmee honderden stedelingen de luchtkwaliteit vanaf hun eigen vensterbank meten, om deze gezamenlijk en bovenal live in kaart te brengen.
- Verkeersmanagement gemeente Assen, inclusief meting fijnstof.
Sencortechnologie wordt ingezet.

Burgemeester Rob van Gijzel van de gemeente Eindhoven stelt in datzelfde artikel dat smart cities niet de toekomst hebben, waarom zou elke gemeente opnieuw het wiel uitvinden, maar smart communities. Dit was ook de strekking tijdens het laatste Smart Government Congres. Bij het betrekken van burgers ontstaat meer betrokkenheid en daardoor minder politieke tegenstellingen. Smart thinking dus.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de binnenstad ?

zondag 22 november 2015

BAM zet blauweregenproject Vughterstraat stop

In Wijkgericht  van juni 2014 is de voorspelling te lezen dat over pakweg vijftig jaar de blauweregen als typisch Vughterstraat bekend zou zijn. Het project blauweregen ontstond als een van de initiatieven in een periode dat ondernemers in de Vughterstraat zich wilden onderscheiden als een duurzame winkelstraat. Het is een tot nu toe succesvol project, dat past in de vergroeningsbeleid van de gemeente. We hebben op dit forum reeds eerder bericht hoe steeds meer bewoners geveltuinen aanleggen. Stedelijk groen draagt bij een betere luchtkwaliteit, gezondheid en klimaat. Het is algemeen bekend dat winkelen in een groene omgeving als aantrekkelijk wordt ervaren.

Er zijn in totaal 15 blauweregens geplaatst en tijdens de juni bijeenkomst van de BLB heeft Marcel Eekhout ons hierover meer verteld. In het najaar 2015 zou het project door de gemeente 's-Hertogenbosch geëvalueerd.

De afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM) staat op het standpunt dat de Vughterstraat door de blauweregens (en misschien die ene boom ?) een te groen karakter  heeft gekregen. De 15 planten mogen blijven staan mits ze niet verder in omvang toenemen, maar er mag geen enkele blauweregen bijkomen. Degenen, die ook een blauweregen willen, mogen dat dus niet.
De straat moet een versteend uiterlijk blijven houden.

Verrassend is de opvatting van de BAM wel, ook omdat bewoners, ondernemers en bezoekers een geheel andere opvatting hebben en vergroening voor staan.

Wat vinden leden van de gemeenteraad van dit standpunt van de BAM ? Is de Vughterstraat uitgesloten om geveltuinen aan te leggen ? En wat vindt de BAM zelf van de aantasting van historische monumenten door luchtverontreiniging ?
 

zondag 15 november 2015

BOA's mogen geen verkeersboetes uitdelen.

Wat is een BOA ?
De afkorting BOA staat voor Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Deze functionarissen vervullen een steeds belangrijkere rol op het gebied van verkeer en veiligheid. In algemene zin houden ze zich bezig met de veiligheid op straat. We berichten reeds eerder dat er twee BOA's worden aangesteld om de 24 uurs functie van de piramides te vervangen.
Er bestaat veel onduidelijkheid wat een BOA nu wel of niet mag doen. Veel mensen denken dat een BOA's dezelfde bevoegdheden hebben als de politie. Dat is dus niet zo.

Over het algemeen vallen de BOA's, die in dienst zijn bij de gemeente 's-Hertogenbosch, onder de categorie, die door bijzondere wetten met de opsporing van de daarin bedoelde strafbare feiten worden belast. Voorbeeld zijn de leerplichtambtenaren en de parkeerwachten, maar bijvoorbeeld ook de verkeersregelaars. De BOA’s dragen een uniform en zijn  goed herkenbaar. Vaak beschikken ze over een EHBO diploma.
Parkeerwachten mogen parkeerboetes uitschrijven, maar de bekeuringen voor verkeersovertredingen mogen alleen door de politie worden uitgeschreven.

Beperkte bevoegdheden
Een BOA mag geen verkeersboetes uitdelen voor bijvoorbeeld
  • Rijden zonder licht op je fiets.
  • Harder rijden dan de toegestane 30 km.
  • Last nut not least, ook niet voor het rijden in straten waar dat niet mag.
Hoe de BOA gaat handelen na 1 januari als automobilisten toch de verkeersregels overtreden na het weghalen van de piramides is niet bekend. De politie zegt al jaren geen capaciteit te hebben voor verkeersovertredingen.
Vanochtend waren twee BOA's getuige van de overtreding van een automobilist in een eenrichtingsstraat. Mooie testcase om eens te zien hoe dat werkt met de inzet van BOA's. De automobilist reed tegen het verkeer precies in de richting van de auto van de BOA's. de BOA"s reden wel in de juiste richting. Het kwam niet tot een botsing, de auto keerde om.  Beide  BOA's namen echter zelfs niet de moeite om uit de auto te stappen. Ze deden dus niets. Maar misschien is dat inherent aan de beperkte bevoegdheid, wat kunnen ze ook doen. En dan is het de vraag of ze wel 's avonds na 10 uur en 's nachts werken ?

Meer weten over BOA's, lees dan deze circulaire uit 2010. Er is dit jaar een landelijke discussie gevoerd over de vraag om BOA's meer bevoegdheden te geven, maar daar is geen gehoor aan gegeven. Er is geen draagvlak om de BOA's tot een nieuw soort gemeentelijke politie om te vormen.

Boapool
Sinds 2015 werken de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Haaren, Heusden, Vught, Sint-Michielsgestel en Boxtel samen in een BOA-pool. Dat betekent dat de BOA’s van deze gemeenten over en weer op elkaars grondgebied mogen werken met toestemming van de politie en het openbaar ministerie.