vrijdag 7 februari 2014

Parkeergarage Mayweg

Leden van de Gemeenteraad                                      
’s-Hertogenbosch

Betreft: Blb/Wijkraad over voorgenomen bouw Parkeergarage Maijweg / mogelijke alternatieven daarvoor/ voorgenomen bouw niet in lijn met koersnota  ’s-Hertogenbosch

Datum: 21 januari 2014

Geacht college van B&W,
Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleidend
De gemeente en belangenorganisaties werken sedert 2009 samen om het bereikbaarheidsprogramma “Koersnota” vorm te geven. Door de gemeente is er veel energie in gestoken om alle voorgenomen infrastructurele aanpassingen in lijn te laten zijn met deze Koersnota.
Waarom dan toch de keuze voor P&R Maijweg?

In de ruimtelijke onderbouwing voor de parkeergarage aan de Maijweg staat letterlijk geschreven dat deze P&R-voorziening aan de westzijde van het spoor gebouwd zou moeten worden. Echter daar heeft de NS onvoldoende gronden in bezit om deze parkeervoorziening in de gewenste capaciteit te realiseren.
De klankbordgroep koersnota heeft zich diverse malen negatief uitgelaten over de keuze om uit te breiden aan de Maijweg.
Het bestuur van Blb/Wijkraad heeft op 28 november 2012 op de inspraak avond nogmaals haar zorg uitgesproken en met klem aangedrongen op een gedegen locatieonderzoek waarbij men breder zou moeten kijken dan alleen de beschikbare NS gronden.
De ambtenaren verwijzen naar de politiek.

Geen verschuiving van het probleem maar vasthouden aan een koers
Wij horen de wethouder spreken over verschuiven van het probleem, dat is naar ons inzien niet aan de orde. Het gaat om vasthouden aan een koers waarvoor een breed draagvlak bestaat. Een koers waarbij bereikbaarheid en visie voorop staan.Belang van de NS
Het gehele plan P&R Maijweg draait om de belangen van de NS. Voor de bewoners is geen oog, voor de stad zijn er op die locatie geen winstpunten. Niemand is tegen een goede P&R maar bewoners en belangenorganisaties verbazen zich over de locatiekeuze door de NS en de eenvoud waarmee de gemeenteraad de belangen voor de bewoners van de stad wegcijfert voor de belangen van de NS.

Gemeentebestuur als goed huisvader
De overheid moet goed voor haar inwoners zorgen en opkomen voor hun belangen. Niet reactief, maar pro-actief. En dat geldt zeker voor de bescherming van bewoners tegen overlast van lawaai, verkeersdruk en hoge concentraties fijnstof.
Waarom passeert dit dossier de ROB commissie met alleen intern gekrakeel over de vorm?
Wederom blijkt dat discussiëren over de vorm voorkomt dat je het over de inhoud moet hebben. De inhoud zou moeten zijn of dit de juiste plaats is voor een massale P&R. Wij zijn er van overtuigd dat geen van de partijen hier een volmondig  “JA” op zal geven. Waarom dan het debat negeren? 
Daar komt nog bij dat de bewoners van de Maijweg en directe omgeving ook al opgezadeld worden met de effecten van de intensivering van het treinverkeer, waaronder ook goederenvervoer. Het is voor hen allemaal én én.

Alternatieven
Het is niet onze taak om alternatieven nader te onderzoeken, wel willen we een aantal suggesties doen die wat ons betreft zeker nader onderzoek verdienen. Met deze alternatieve locaties doen we recht aan de uitgangspunten in de Koersnota, geven we gehoor aan de bewoners en verdedigen we de belangen van bewoners en de stad.

  Alternatief 1:
Dit alternatief gaat uit van de locatie postsorteercentrum met een rechtstreekse ontsluiting naar de “nieuwe” Parallelweg. Deze variant is deels op de huidige P&R geprojecteerd en is doorgetrokken tot over het oude laad- & losperron waar nu geen spoor meer aanwezig is vanwege de “nieuwe” Parallelweg.
Eventueel kan de overige ruimte (1b) ook gebruikt worden waar nu het postsorteercentrumkantoor staat. De gezochte uitbreiding van de parkeervoorziening voor de Brabanthallen met directe ontsluiting aan de Parallelweg geeft geen extra overlast voor de bewoners in het Veemarktkwartier waardoor een breder gebruik van de P&R niet op weerstand zal stuiten.
N.B.: Afstand van parkeerterrein Maijweg naar passerelle bedraagt op het verste punt 580 meter volgens de ruimtelijke onderbouwing in het voorstel.
Een parkeerterrein aan de westzijde zou op 450 meter van de passerelle liggen en op het verste punt (alternatief 1a + 1b) ook op 580 meter.

Alternatief 2:
De ruimte tussen spoor en “de Heus/Verkadefabriek” is nu in gebruik als bouwterrein voor de Diezebrug. Hier zou een P&R garage gerealiseerd kunnen worden met directe ontsluiting op de Parallelweg via de route onder het spoor door.

Het resterende deel van de Boschdijkstraat kan autoluw gemaakt worden zodat conform de koersnota het verkeer op een ‘natuurlijke’ wijze gebruik maakt van de doorstroom-as. Een ruimer gebruik dan alleen P&R voor bezoek Verkade/W2 en toekomstige ontwikkeling “de Heus” is op deze wijze geen bezwaar voor buurtbewoners.

Alternatief 3:
Het Paleiskwartier is nog niet af, er zijn nog gronden beschikbaar rondom de Paleisbrug. Zeker met de plannen voor bv een megabioscoop valt te overwegen om een goede P&R voorziening aan de westzijde van de Paleisbrug te plannen. Ook de medewerkers van Essent en Brand Loyalty die nu gebruik maken van de huidige P&R kunnen via de Paleisbrug oversteken waardoor de verkeersdruk op de Koningsweg verder afneemt.

Door uitruil van gronden met de NS kan de gemeente de parkeerplaats aan de Maijweg in de huidige vorm overnemen en deze geheel of ten dele ten gunste van de binnenstadsbewoners aan de Maijweg omzetten naar vergunninghoudersplaatsen.
Hierbij verwijzen we naar de BLB brief d.d. 19-01-2014: Verzoek en standpunt Blb/wijkraad Binnenstad Inzake Parkeren.

Bezint eer gij besluit en maak pas op de plaats
Stel het besluit tot vergunnen uit en voer eerst een goede locatiestudie uit!


Met vriendelijke groet en met hoogachting,
namens de Blb/wijkraad Binnenstad,

Renée Spermon-Marijnen, vzt.


Als U wilt reageren of informatie wilt toevoegen klik dan hieronder op (Geen) opmerkingen

1 opmerking:

  1. Ik ben wel benieuwd of dat alles nu goed is gekomen met de parkeerplekken?

    BeantwoordenVerwijderen