donderdag 7 november 2013

Vestiging in "Garage Pompen en Verlouw"


Kunst in pand Pompen Verlouw


Binnenkort is er leven in de brouwerij in het voormalige Pompen & Verlouw-gebouw aan de Bossche Parklaan/Vughterstraat.

DOOR MARC BRINK  BD 10-10-2015


De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met de Atelier Beheerstichting (ABS). De stichting mag de hal uit de jaren 50 gebruiken als atelierruimte.
In de etalages van de voormalige Kringloopwinkel wordt kunst geëtaleerd.

Het tijdelijk gebruik moet de 'negatieve gevolgen van leegstand voorkomen'.

Twee jaar geleden ging de gemeente in zee met Bison Beheer om in het pand tien bowlingbanen en een restaurant met 120 zitplaatsen te vestigen.
Toen buurtbewoners overlast vreesden, besloot Bison Beheer zich terug te trekken.

Kunstwerk

ABS noemt zichzelf een kleine en slagvaardige organisatie, die betaalbare ateliers en atelierwoningen voor kunstenaars verwerft en verhuurt.
De stichting beheert 276 eenheden met een totaal oppervlak van zo'n 18.000 m2.
Naast ateliers in onder meer de Bartjesschool (Dageraadsweg) en atelierwoningen (Pelssingel) heeft de ABS ook projectruimtes in beheer,
die voor kortere periodes of dagdelen gehuurd kunnen worden.

"We zijn erg blij dat de gemeente ons vertrouwt om een deel van het gebouw te beheren. Het is een prachtig pand op een prominente locatie", zegt ABS-directeur Wytse Bakker.

Het is nog niet duidelijk welke kunstenaars gaan exposeren in de etalageruimten.
Wel zijn afspraken gemaakt over de 'invulling' van de hal. Tot de jaarwisseling zal dit het domein zijn van Wave of Tomorrow.
Deze zogenaamde digitale werkplaats blijft gevestigd in de Willem II aan de Boschveldweg, maar wil de ruimte gebruiken voor de bouw van een kunstwerk.

Geen bowlingbaan, geeft eigenaar van Bison na 2 maanden toe..

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-06-2015 Wat  Bas van Oldenborgh uit Nijmegen, eigenaar van Bison Beheer die een bowlingbaan plande in de oude garage van Pompen en Verlouw, gaat alsnog overstag.  In maart [*zie hieronder] wilde hij het nog niet toegeven, maar vandaag erkent hij tegenover het Brabants Dagblad 'het niet meer in Den Bosch met een bowlingbaan te zien zitten. 'Er is teveel onzekerheid'.
Het karakteristieke beeld van de oude
garage Pompen en Verlouw achterin de Vughterstraat.


foto's © paul kriele,  22 september 2013
en 13 september 2014
Zie Bastion Oranje: Lees verder


D66: Onderzoek mogelijkheden tot verkoop 'Pompen & Verlouw'
Gepubliceerd op: 23-04-2015
D66 ziet niets meer in een positief effect van de intentieverklaring tussen eigenaresse-de gemeente- en Bison Beheer rond het complex Pompen en Verlouw waar een bowlingbaan zou komen. Ze wil dat de gemeente het pand te koop zet omdat er huurderving optreedt.Schriftelijke vragen ex. Artikel 39 Reglement van Orde;
Voortgang Pompen en Verlouw
Geacht college, ’s-Hertogenbosch, 12 maart 2015.
Afgelopen dinsdag 10 maart lazen we in het Brabants Dagblad dat de gemeente wacht met het
maken van afspraken over een bowlingcentrum in het pand “Pompen & Verlouw” aan de
Vughterstraat. Binnen onze fractie roept dat vragen op.
Op 20 september 2013 is een start gemaakt om het pand op basis van openbare verhuur bij
inschrijving te verhuren. De beoordeling wordt gedaan door de afdeling Maatschappelijk Vastgoed.
De selectie van inschrijvers zou op basis van de invulling van het pand en de hoogte van de huurprijs zijn. De gemeente heeft een puntensysteem gebruikt om de plannen en bedragen te beoordelen. De huuringangsdatum is gesteld op 1 januari 2014.
Uitdrukkelijk is in de voorwaarden vermeld, dat het niet mogelijk was een voorbehoud op te nemen waarbij de mogelijkheid bestaat dat de ingangsdatum van de huur later zal zijn dan 1 januari 2014.
Indien dit wel het geval was, zou de inschrijving niet in behandeling worden genomen. Een aanvraag die een afwijking van het bestemmingsplan voorstelt, zou voor 1 november 2013 ingediend moeten zijn.
Over de meest recente berichtgeving aangaande de verhuur van het pand Pompen & Verlouw
hebben wij dan ook de volgende vragen:
1. Uit het krantenartikel maken wij op dat de huurder nog geen huur betaalt. Op basis van de
openbare inschrijving was het niet mogelijk een voorbehoud te nemen op de ingangsdatum
van het huurcontract. Kunt u aangeven of er een huurovereenkomst is en zo ja wat de
ingangsdatum van deze huurovereenkomst is?
2. Indien er geen of minder huurpenningen geïnd worden, hoeveel huurinkomsten is de
gemeente nu in totaal misgelopen en hoeveel gaat de gemeente naar verwachting nog
mislopen?
3. Indien er nog geen huurcontract is gesloten, zijn er andere onomkeerbare besluiten
genomen aangaande het pand Pompen & Verlouw i.c.m. het beoogde bowlingcentrum en
Bison Beheer?
4. Bison Beheer wil ook graag horeca in het pand, is de aanvraag voor wijziging van het
bestemmingsplan ook voor 1 november 2013 ingediend en zo ja, wat is de actuele status van
deze aanvraag?
5. Er waren meerdere inschrijvers die interesse hadden in dit pand, is de gemeente nog in
gesprek met bijvoorbeeld nummer 2 en 3?
6. Uit het artikel in het Brabants Dagblad maken wij op dat de zusterflat onderdeel uitmaakt
van het bestemmingsplan “Bowlingcentrum”. In welk opzicht ?
De fractie van de Bossche Groenen
drs. J. Hendrickx

2
Fractie de Bossche Groenen
Mevrouw J. Hendrickx
Orthenstraat 73
5211 SW 's-Hertogenbosch
Uw brief van : 12 maart 2015 Ref. : Renema
Uw kenmerk : Tel. : 6159662
Afdeling : E-mail : j.renema@s-hertogenbosch.nl
Zaaknummer : 4675415 Bijlage(n) :
Datum : 21 april 2015
Onderwerp : Uw vragen ex. art. 39 RvO inzake: Herbestemming
Rijksmonument Pompen & Verlouw
Geachte heer/mevrouw,
In uw brief van 12 maart 2015 stelt u raadsvragen ex artikel 39 Reglement van Orde over het
Rijksmonument Pompen & Verlouw.
Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:

Vraag 1: Uit het krantenartikel maken wij op dat de huurder nog geen huur betaalt. Op
basis van de openbare inschrijving was het niet mogelijk een voorbehoud te nemen op de ingangsdatum van het huurcontract. Kunt u aangeven of er een huurovereenkomst is en zo ja wat de ingangsdatum van deze huurovereenkomst is?
Antwoord: Nee, er is nog geen huurovereenkomst gesloten met Bison Beheer BV. Er is een
intentieverklaring gesloten op 6 februari 2014. De intentieverklaring verbindt huurder aan de verplichting van een huurovereenkomst. In de intentieverklaring is als voorbehoud onder andere opgenomen de herziening of afwijking van het bestemmingsplan en het verlenen van de aanvraag van een omgevingsvergunning. Er wordt nu toegewerkt naar een
ontwerpbestemmingsplan.

Vraag 2: Indien er geen of minder huurpenningen geïnd worden, hoeveel huurinkomsten
is de gemeente nu in totaal misgelopen en hoeveel gaat de gemeente naar
verwachting nog mislopen?
Antwoord: In de intentieverklaring is bepaald dat huurbetaling door Bison Beheer BV
plaatsvindt 6 maanden na verlening van de omgevingsvergunning. De
omgevingsvergunning is nog niet verleend. In de begroting van 2014 en 2015 is
een huurbedrag opgenomen van € 125.000 per jaar. Deze inkomsten worden
als verlies opgenomen. Uitgaande van een procedure zonder zienswijzen en
beroep tegen herziening van het bestemmingsplan en een procedure zonder bezwaar en beroep tegen verlening van de omgevingsvergunning is de verwachting dat in het voorjaar van 2016 met de verbouw van het pand kan worden gestart. 6 maanden na verlening van de omgevingsvergunning start de huurbetaling door Bison Beheer BV.

Vraag 3: Indien er nog geen huurcontract is gesloten, zijn er andere onomkeerbare
besluiten genomen aangaande het pand Pompen & Verlouw i.c.m. het beoogde
bowlingcentrum en Bison Beheer?
Antwoord: Nee, er zijn geen onomkeerbare besluiten genomen aangaande het pand
Pompen & Verlouw. Eind 2013 is een verhuurprocedure gestart. De selectie
heeft plaatsgevonden op basis van punten voor aantal eenheden, huurprijs,
huurtermijn, voorbehoud en bedrijfsplan. Bison Beheer BV is als eerste
geëindigd. Bison Beheer BV heeft ingeschreven onder voorbehoud van onder
andere verlening omgevingsvergunning en herziening bestemmingsplan. Er
heeft een onderzoek plaatsgevonden naar wenselijkheid en haalbaarheid van
het initiatief. Een positief besluit daarover heeft geleid tot een intentieverklaring
begin 2014. Vervolgens is het voorontwerpbestemmingsplan voorbereid. Op dit
moment wordt het ontwerpbestemmingsplan voorbereid.

Vraag 4: Bison Beheer wil ook graag horeca in het pand, is de aanvraag voor wijziging
van het bestemmingsplan ook voor 1 november 2013 ingediend en zo ja, wat is
de actuele status van deze aanvraag?
Antwoord: Bison Beheer heeft in zijn inschrijving aangegeven een aanpassing aan het
bestemmingsplan benodigd te hebben. De herziening van het bestemmingsplan
gebeurt op initiatief van de gemeente; er is geen aanvraag daartoe ingediend.
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Pompen en Verlouw’ lag ter inzage van 13
oktober tot en met 24 november 2014. Tijdens deze inspraakprocedure hebben
veel omwonenden een inspraakreactie ingediend. De omwonenden hebben veel
vragen over de geluidbelasting vanwege bowling en horeca, over verkeer en
parkeren etcetera. Voor een goede beantwoording van de inspraakreacties is
eerst duidelijkheid nodig over alles wat in het plangebied staat te gebeuren, dus
ook over de toekomst van de zusterflat. Vervolgens moet meer gedetailleerd en
integraal worden onderzocht hoe de herontwikkeling van het gebied
stedenbouwkundig en op verschillende milieuaspecten kan worden ingepast.

Vraag 5: Er waren meerdere inschrijvers die interesse hadden in dit pand, is de gemeente
nog in gesprek met bijvoorbeeld nummer 2 en 3?
Antwoord: De gemeente is niet in gesprek met andere inschrijvers.
Vraag 6: Uit het artikel in het Brabants Dagblad maken wij op dat de zusterflat onderdeel
uitmaakt van het bestemmingsplan 'Bowlingcentrum'. In welk opzicht?
Antwoord: De zusterflat is onderdeel van het plangebied; zie de verbeelding van het
bestemmingsplan ‘Pompen en Verlouw’. Er bestaat namelijk een ruimtelijke,
organisatorische en financiële relatie tussen het deel van de zusterflat en het
deel van het voormalig garagecomplex. Zo is de begane grond van het deel van
de zusterflat, met een bestaande toegang naar de jaren ’50-hal, onderdeel van
het garagecomplex. De relatie volgt ook uit het voornemen om boven de
bowlingbanen in de jaren ’50-hal een parkeerdek te realiseren onder een dak
dat daartoe mogelijk moet worden verhoogd. Dit parkeerdek dient enerzijds voor
de geluidisolatie van de bowlingbanen en anderzijds voor parkeergelegenheid
van bowling en/of de nieuwe woningen en moet via de bestaande in- en uitrit
onder de zusterflat worden ontsloten. Verder moet ook het gebruik van het
parkeerdek en de benutting van de jaren ’30-hal al dan niet voor parkeren nader 
worden onderzocht. Ook de eventuele verhoging van het dak direct achter de
zusterflat kan niet los worden gezien van een eventuele herontwikkeling van die
zusterflat. Hetzelfde geldt voor de geluidisolerende en andere milieumaatregelen
ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat van de omliggende woningen,
ook die van de te herontwikkelen zusterflat.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch,
De secretaris, De burgemeester,
mr. drs. I.A.M. Woestenberg mr. dr. A.G.J.M. Rombouts
Presentatie door Paul van Poppel tijdens Algemene Ledenvergadering Blb/Wijkraad op 25 maart 2015
Het Pompen & Verlouwgebouw (P&V) annex voormalige SOS- winkel in de Vughterpoort    

Het P&V gebouw werd een paar jaar terug gerestaureerd met een flinke dot provinciale subsidie. Er waren kennelijk geen haalbare en goede toekomstplannen.
Er wordt mee “geleurd”om het te kunnen verhuren en gesproken met enkele gegadigden. Dan besluit de gemeente zo'n 1,5 jaar terug tot openbare inschrijving.
Bison Beheer (B.B.), de firma die bowlingbanen aanlegt en exploiteert, wint, met een huurprijs van E. 125.000,= per jaar. Een andere combinatie van 3 winkels uit de Vughterstraat doet ook mee; dit zou veel beter gepast hebben in onze omgeving, maar hen werd het niet gegund, omdat hun prijs iets lager lag. De gemeente kiest dus vooral voor het geld.

De plannen B.B: behelzen: 10 banen, café, restaurant voor 120 personen en disco bowlen vrijdag en zaterdagavond tot 2 uur in de nacht en zondag middag en parkeren op de verwarmde vloer van het  gerestaureerde P&V.
De gemeente gaat aan de slag met de planologie: voorstel om bestemmingsplan te wijzigen in functie Centrum met horeca categorie 4 voor de bowling. Visie erachter: in de Vughterpoort kan iets meer “stadse reuring” komen en daarom het idee van de Vughterpoort als stepping stone in de route tussen Paleiskwartier –  paleisbrug – Vughterpoort – richting de binnenstad
Gemeente houdt een jaar geleden een 1e inloopavond voor de omgeving en zegt dat B.B een klankbordgroep wil met omwonenden. Die is er overigens nooit gekomen.

Wat is ons oordeel over de plannen van B.B:
–  overlast van lawaai vrijdag- en zaterdagnacht en zondagmiddag vanwege het discobowlen
–  overlast van verkeersafwikkeling in Vughterstraat en Parklaan op die tijden
–  hetzelfde op andere tijden
–  overlast van parkerende auto's, want er zijn maar 14 extra parkeerplekken voorzien voor zo       veel publiek
–  overlast van auto's op en af van het parkeerdek
–  overlast van geluid voor aanpalende woningen en de aanpalende flat
–  overlast van geuren
–  overlast van lichten en lichtreclame
–  overlast door hoogbouw op omliggende tuinen
–  en ga zo maar door....
Kortom; een bowlingcentrum hoort niet thuis in deze woonomgeving.
Bovendien zien wij niet hoe dit past in het stepping stone verhaal van de gemeente. Een bowler komt naar een centrum, parkeert er zijn auto zo dicht mogelijk bij, bowlt, drinkt, eet of viert feest en is daarna meteen weer weg

Daarnaast: de gemeente is eigenaar, planologisch regelaar, vergunningverlener en hoeder van de openbare ruimte; als dat geen belangenverstrengeling is. Bovendien gebruikt ze haar publiekrechtelijke bevoegdheid om de belangen als eigenaar te regelen.
Dit is juridische kost, maar ook op het gebied van invoelingsvermogen met de omwonenden scoort de gemeente onder nul, gelet o.a. op het verloop van de 2 inloopavonden. Tegen de B.B -directeur zegt men: och, laat toch, protest is er altijd, gewoon doorgaan met je plannen. Een ander feit: in het pand waar nu Boselie lijsten is gevestigd zat een aantal jaren geleden café Papillon. Dat gaf altijd overlast, gedoe en politie-invallen. Na jarenlange strijd van de buurt werd de horecavergunning ingetrokken en laat er nu recht tegenover weer horeca komen, let wel van categorie 4, goed voor popconcerten e.d. Een staaltje psychologie van de bovenste plank.
Wij voelen ons geschoffeerd door de gemeente!!

Op zich zijn we het wel eens met wat meer “stadse reuring” in onze omgeving, maar dan naar de maat en schaal daarvan. Daar zijn best wel alternatieven te realiseren, maar dan moeten het karakter van de initiatieven en het welbevinden van ons als omwonenden voorop staan en niet de centen. We blijven op zoek, want om de gemeente om te krijgen zou het natuurlijk het beste zijn als er realiseerbare alternatieven voorhanden  zijn.
Daarnaast gaan we door met bezwaar en beroep t/m de Raad van State. Bijna 200 mensen spraken in op het voorontwerp-plan en ook van de Blb kregen we ondersteuning in overleg met vertrekkend voorzitter Christ van Puijenbroek, waarvoor hartelijk dank! Het wachten is op de volgende stap: het ontwerpbestemmingsplan. Wanneer dat zal verschijnen? Niet duidelijk; het zal wel april/ mei worden.
Voorlopig wordt er niet gebowld als het aan ons ligt, laat staan dat er ooit een bal zal rollen.


Paul van Poppel, lid van de regiegroep van de omwonenden.


Brief van Belanghebbende Maurice van Gijsel aan wethouder Huib van Olden.

Aan de heer Huib van Olden, ’s-Hertogenbosch, 30 oktober 2013
Wethouder te ’s-Hertogenbosch.
Geachte heer,
Vanuit het Brabants Dagblad konden wij vernemen dat men vanuit de gemeente overweegt de voormalige garage van Pompen en Verlouw te gaan verhuren aan het bedrijf Bison Beheer B.V. om in het pand een bowlingbaan te exploiteren.

Waar zit het verstand van de verantwoordelijken in deze? Het gaat om een pand dat omringd wordt door bewoning en het gaat om een onderneming die veel overlast kan geven:

1. Geluidsoverlast: welbekend is het geluid van botsende ballen en omvallende kegels. Daarbovenuit moet dan ook nog eens muziek klinken passend bij het thema van die avond. En van dat alles mag in het weekend tot 2.00 uur ’s nachts genoten worden. We praten over een pand dat van binnen authentiek moet blijven en er kan dus geen sprake zijn van ingrijpende geluidsisolatie. Bovendien zijn de muren van de omringende panden eensteen gebouwd, zonder spouw, derhalve ook niet berekend op zulk geluidgeweld.
2. Parkeeroverlast: zoals het overal gaat, zal het rond deze onderneming ook gaan gebeuren met parkeren, mensen proberen toch hun auto vlakbij neer te zetten. Dan hebben we het over een gebied waar de parkeerdruk voor bewoners torenhoog is; gemiddeld is het ruim 5 jaar wachten op een parkeervergunning. Wie garandeert ons dat er toezicht wordt gehouden op het vrijhouden van bewonersplaatsen?
3. Bezoekersoverlast: het pand beschikt over een voor- en achteringang. Er gaat alcohol geschonken worden en we hoeven ons geen illusies te maken over wat de invloed van alcohol is op mensen die uitgaan, daar komen vroeg of laat problemen van en we praten dan nog steeds over een omgeving waar voornamelijk gewoond wordt.
4. Stankoverlast: zoals gebruikelijk zullen er naast de drankjes ook allerlei hapjes en misschien wel buffetten of iets dergelijks verzorgd gaan worden. Dat betekent een keuken en een afvoer van o.a. kooklucht naar buiten in een lager pand dan de omringende woonomgeving.
5. Lichtoverlast: Het pand heeft aan de zuidzijde een aantal grote ramen die vanuit de garage uitzien op het binnenterrein van ons appartementencomplex waardoor we de volle laag kunnen krijgen van al hetgeen er aan verlichting binnen is geïnstalleerd.

Natuurlijk snappen ook wij als bewoners dat leegstand geld kost en wij willen meewerken aan de invulling van een pand als wij het gevoel hebben dat wij als bewoners beschermd worden door de overheid. Zo hebben wij van harte meegewerkt aan de invulling door Brabant Wonen en Oosterpoort van de voormalige verpleegstersflat voor kamerbewoning door jongeren met een probleem.

We ervaren het nu niet anders dan dat onze woonomgeving wordt uitgeleverd aan een commerciële partij die veel te dominant aanwezig zal zijn en de gemeentelijke overheid zal het een zorg zijn als de huurpenningen maar binnenrollen. Daar wil men nog wel een bestemming voor aanpassen. En mag ik u eraan herinneren dat er op het Werfpad 6-8 een pand leegstaat waarin al eens eerder een bowlingbaan gehuisvest was.

Wij roepen u op om rechtsomkeer te maken in de toenadering tot Bison Beheer B.V. Het kan niet zo zijn dat de overheid gaat voor de centen ten koste van haar inwoners. Wij zullen ook niet schromen alle wegen te bewandelen om dit onzalige plan van tafel te krijgen.
Hoogachtend,
Maurice Gijsel, namens VvE’s Sonneveld 1-18,
Sonneveld 14,
5211GS, ’s-Hertogenbosch,
073-6416347/06-54628890


Pompen en Verlouw reactie op voorontwerp versie 26 oct '14


Brief van Blb/Wijkraad aan B&W en Gemeenteraad over -Pompen en Verlouw- (15-11-2014)


Klik op plaatje om te vergroten. Daarna terug: Rechtsboven Klik op X

Een weerzien met Pompen en Verlouw (Korte film)


Als U wilt reageren of informatie wilt toevoegen klik dan hieronder op (Geen) opmerkingen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten