donderdag 18 december 2014

PieckepoortInterview Wethouder op locatie (3 juli 2016)


Wilhelminaplein


Restanten naar Pieckepoort gezocht, met inzet vrijwilligers

Nogmaals Archeologisch onderzoek Pieckepoort Wilhelminaplein


8 april 2015
Arie

Prima aanvulling.
Ik vraag wel mij af, of je hier nog ruimte kan vinden voor het opwekken van elektriciteit met een molen of het moet een watermolen zijn.
Mijn gedachte over de inrichting gaat nl. uit naar een waterpark.   Door het afgraven van de grond tot de oorspronkelijke bodem komen niet alleen muurrestanten van de vestingwerken in het zicht, hierdoor komen ook de restanten van de singelgracht als vanzelf in beeld. Mogelijk kan je met duikers onder de omringende wegen zelfs stromend water van maken! Het verval tussen Dommel en Singelgracht is groot genoeg. Zowaar krijgen we daarmee een bijzondere vistrap.
Van ‘bovenaf’ op het voetpad,  kan je dan hierop neerkijken en een houten brugje over het water voert je tussen de iets opgehoogde restanten van de Vughterpoort naar de binnenstad. Met een metalen frame kunnen eventueel de contouren van de middeleeuwse Pieckenpoort aangegeven worden zoals de Delftse Poort en Rotterdam. Hiermee krijgt je eigen fantasie ook ruimte. Met laserstralen zou in de donkere uren zelfs een holografisch schouwspel kunnen worden gemaakt. Belangrijk voor mij is, dat de verbeelding ook en kans krijgt i.p.v. en zielloze reconstructie.

Cees 

8 april 2015
Beste Cees.

Ik las je stuk in het BD over het Heetmanplein. Sluit me graag bij jouw gedachten aan. Ik heb onderstaand stuk al gemaild voor de BLB bijeenkomst waar jij ook over rept. Kortom Shake hands, we gaan voor groen en niet voor rood, Arie

1. De binnenstad vanaf en op de 3 Boulevards wordt autoluw en met een maximumsnelheid van de auto van 30 km per uur.  Dat begint al bij het Heetmanpark. Dat wordt dus een plein waar je kunt gaan vertoeven en verblijven. Luw en max. 30 km dus stil en kindvriendelijk/verblijfsvriendelijk.
2. Verhard het plein niet. Zet er dus geen gebouw op. Het is geen uitdaging te bouwen, de uitdaging is niet te bouwen. Maar laat het groen, maak er een parkje van met wat grote bomen voor de koelte, struiken, eenjarige bloemen, paden en bankjes, eenvoudige speelgerief. Klein dierenparkje met een enkele kip en geit? Nestkastjes en vleermuizenkasten.
Groen is belangrijk voor het afvangen van fijnstof en dus voor onze gezondheid. Groen doet goed.
Sluit het park visueel zo goed mogelijk af van het verkeer. Ik heb toch een beetje het park voor ogen bij het Bleekerstraatje. Intiem en warm maar ook eenvoudig.
Groen vergt ook veel minder investeringsgelden dan verharden.
Resultaat is dat de ingang en de uitgang van de oude stad een groen gezicht heeft. Een groene vinger die wijst naar De Bossche Broek en De Gement. Ecologische verbindingszone.
3. Zoek de ondergrondse restanten van ons  gewelddadige verleden bloot en laat die zien, maak er een eenvoudige verblijfplaats van. (Cortenstaal hebben we inmiddels genoeg in de stad) . Cultuur en natuur gaan daar heel goed samen.
4. Datzelfde verleden biedt de mogelijkheid om ook (nog wat) water terug te brengen op het Heetmanpark.
5. Er zijn plannen om er ook een molen neer te zetten. Kijk daar ook eens naar. Verblijfsruimte? Opwekken energie?
6. Ik kan me voorstellen dat de buurt in staat is middels wat vrijwilligers om het Heetmanpark netjes te houden.

Dank en groeten, Arie Bijl

8 april 2015

Het Wilhelminaplein is voorlopig een kaal grasveld. Wat moet het worden? De discussie is begonnen.
GASTOPINIE Brabants Dagblad 4 april 2015

WILHELMINAPARK
door Cees van Aalst

DEN BOSCH - De oude naam Wilhelminapark voor de zuidwestelijke punt van de binnenstad van ’s-Hertogenbosch verwijst naar een mooi lommerrijk park dat er ooit was, waar je de drukte van de binnenstad kon ontlopen.
Rond de vorige eeuwwisseling ontwierp tuinarchitect J.M. Maréchal het park als onderdeel van een groene wandeling op de vrijgekomen stadswallen. Tientallen jaren functioneerde het Wilhelminaplein als stadspark, totdat in de jaren dertig van de vorige eeuw op het Willems- en Wilhel minapark rotondes werden aangelegd die in de jaren zestig werden omgebouwd tot een geraffineerd verkeersplein. Hiermee had de stad de twijfelachtige eer een van de meest ingewikkelde spaghetti-achtige verkeersknooppunten van Nederland te bezitten.
Sinds kort maken fiets en auto hier een omtrekkende beweging rond een kale vlakte die tijdelijk ingezaaid is met gras. Deze historisch zo beladen plek, nog altijd een van de belangrijkste entrees van de binnenstad, vraagt nu om een duurzame metamorfose. De Bib (Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad) heeft dit goed aangevoeld en recent hierover een avond belegd met de Amsterdamse stedenbouwkundige Maurits Klaren. Hierover berichtte het Brabants Dagblad 26 maart. Met enige ontsteltenis las ik één van zijn ‘frisse ideeën’: een markant gebouw op dit grasveld.
Dit deed mij onmiddellijk denken aan oude ideeën van de Bossche stadsarchitect en stedenbouwkundige ir. F.L.M. Kerkhoff, die eind 19e eeuw het ontwerp van ‘Het Zand’ heeft gemaakt.
Het was de tijd, dat de vesting werd ontmanteld en alle stadspoorten gesloopt. Hij ontwierp de huidige boulevardtraverse door deze stationsbuurt met aan de zuidzijde een brug over de Dommel naar de Vughterweg. Hier plande hij in eerste instantie, u raad het al, ook bebouwing. Hier- I van is een klein deel uitgevoerd.
Nu zijn we ruim een eeuw verder en heeft eerherstel en gedeeltelijke reconstructie van de historische omwalling plaatsgevonden.
Tot mijn genoegen met ook eigentijdse interpretaties. De groene ‘stadswandeling’ die met de aanleg van wegen over de wallen grotendeels verloren was gegaan, begint zijn continuïteit weer enigszins terug te krijgen. Ook de open ruimten buiten de wallen zijn ; zorgvuldig gespaard gebleven. Bijzondere onderdelen zoals bastions en poorten hebben speciale aandacht gekregen, waardoor het ‘stadstheater’ ook op de wallen ruimte heeft gekregen.
De gemeente staat nu voor de uitdaging, om de twee belangrijkste oude stadspoorten, te weten de Waterpoort aan de noordzijde en de Vughterpoort aan de zuidzijde, een nieuwe herkenbaarheid te geven. Aan de noordzijde zijn belangrijke reconstructiemogelijkheden ontstaan als gevolg van het verdwijnen van de beroepsscheep- vaart.
Voor de zuidzijde, het Wilhelminaplein, dienen duidelijke functionele en ruimtelijke kaders te worden opgesteld die recht doen aan deze historisch bijzondere plek. Met de aanleg van een park, dat het plein de eerste decennia van de vorige eeuw ook was, zou de cirkel worden gesloten. Continuïteit van de beleving van de omwalling met open voorruimte is daarbij een must. Dit kan gemakkelijk worden bereikt door de grond vóór de nog aanwezige vestingmuren weg te graven waardoor naast de restanten van de stadsmuren ook de fundamenten van de oude stadspoort weer in het zicht komen. Dit is in lijn met de laatste plannen van de gemeente. Interessant is, dat het hierdoor ook duidelijker wordt, dat de wegen rond dit plein grotendeels feitelijk op dijken buiten de oude vesting liggen.
Het oorspronkelijk maaiveld kan hiermee plaatselijk weer in zicht komen zoals tot verrassing van velen is gebeurd binnen de stadsmuren van de Casinotuin/ Hekellaan. Ideeën over de verdere ruimtelijke en landschappelijke inrichting van dit open plein en hoe op eigentijdse wijze om te gaan met de restanten van de oude poort lijken mij de belangrijkste opgaven, waarbij ook de verbeelding kansen krijgt. Bij de verdere ontwikkeling dient tegelijkertijd het Willemsplein nadrukkelijk te worden betrokken omdat de hier aanwezige bebouwing van Essent en Brand Loyalty inmiddels mede de ruimtelijke begrenzing van deze voorruimte van de binnenstad is gaan vormen.
Een markant gebouw op deze open te houden voorruimte van de zuidwestelijke entree van de historische stad zou m.i. een flagrante stedenbouwkundige misser zijn. Herbouw van de Vughter- poort (Pieckenpoort) wordt, naar ik heb begrepen, gelukkig niet langer overwogen. De omgeving is immers zodanig gewijzigd dat dit belachelijk geforceerd zou overkomen en bovendien een sta-in-de-weg zou zijn voor het zicht van de aanwonenden. Voor de poort stonden in het verleden molens, maar die zou ik hier ook niet graag terug willen zien, ook al kunnen deze in omvang beperkt blijven.

Cees van Aalst is voormalig stedenbouwkundige bij de gemeente ’s-Hertogenbosch

Uitslag Poll Inrichting Wilhelminaplein 17 december 2014


Verslag in Brabants Dagblad over de POLLInitiatiefvoorstel Vughterpoort
De fracties van VVD, Bosch Belang, Leefbaar ’s-Hertogenbosch & Rosmalen en
Stadspartij Knillis willen het terugbrengen van de Picke- of Vughterpoort onderdeel laten
uitmaken van het project Vestingwerken. Zij vragen de gemeenteraad, vergelijkbaar als bij
het puthuis is gebeurd, onderzoek te laten uitvoeren naar hoe de poort er uit zou moeten
zien en naar de inpasbaarheid bij realisatie daarvan.


 Uit Bossche Encyclopedie

Vughter Poort (ca 1400 - 1890)

Heetmanplein

Deze poort van de tweede ommuring met uitbreiding, ook wel Pickepoort genoemd, stond tussen Sonneveld en de Molenberg. Omstreeks 1890 kijken we hier naar de binnenzijde van de Vughterpoort ofte wel de Pieckepoort. De oorspronkelijke Vughterpoort werd gebouwd volgens Van Oudenhoven in 1461 en volgens Van Heurn honderd jaar vroeger. Bij het beleg van de stad in 1629 werd de poort zwaar beschadigd. In 1729 werd zij herbouwd en kwam er toen uit te zien, zoals op deze ansicht. De eerste Vughterpoort is vooral bekend geworden door de plichtsbetrachting en moed, die haar oude portier Marcelis Jochems in 1585 toonde bij de mislukte aanslag van Hohenlohe. De herbouwde poort werd rond 1890 gesloopt.
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2 (1975) 125
 
Bosch allerlei

Derde Vughterpoort

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 9 juli 2008
 
Oe gotte kèk daor

De Vughterpoort

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 30 augustus 1984
 
Sasse van Ysselt

De Vughterpoort

27
28
Noten
1.Van Heurn Historie II blz. 157-161; Van Oudenhoven t.a.p. blz. 209; Tijdschrift Noordbrabant 1853 blz. 83 en vlgd. en R. A. van Zuylen Stadsrekeningen II blz. 1049 en 1051, die daarbij vermeldt de namen der Staatschen, welken bij dezen aanslag verdronken.
2.Van Heurn Historie III blz. 435 en 467.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 27-28
 
Verdwenen stadsbeelden

Illustere bezoekers kwamen via Vughterdijk de stad binnen

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad dinsdag 24 maart 1998
 
Vestingwandelingen
Alleen een zandsteenreliëf naast de ingang van het flatgebouw herinnert aan het bestaan van deze poort. Ondanks de slechte staat kunnen we nog zien dat dit een groot bouwwerk is geweest. Het bestond uit een vierkant poortgebouw met vier hoektorens en een puntdak. Hiervoor lag een zg voorpoort met twee torens. Op die torens stonden pieken van daar dat men ook sprak van de Pieckepoort. Een oud geschrift verhaalt dat er zoveel schietgaten waren als er dagen in het jaar zijn, 365 dus. Toen het geschut zwaarder werd had men geen behoefte meer aan tierelantijnen, die verdwenen geleidelijk. Er bleef een bunkerachtig gebouw over dat in 1890 is afgebroken. In de muur van het Brabants museum, in het Oud-Bogarden-straatje bevindt zich nog het rijkswapen dat eertijds deze poort sierde.
Vestingwandelingen
 
Artikelen
1910

A.F.O. van Sasse van Ysselt

De Vughterpoort
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch 1 (1910) 27
1984

Henny Molhuysen

Oe gotte kèk daor : De Vughterpoort
Brabants Dagblad donderdag 30 augustus 1984 (foto)
1996

J. Bouwmans

De Bossche stadspoorten ()
Rond Janus & Bet 1 (1996) 4
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Illustere bezoekers kwamen via Vughterdijk de stad binnen
Brabants dagblad dinsdag 24 maart 1998 (foto)
2011

Idee: herbouw de stadspoort

• Gemeente studeert nog op herinrichting Heetmanplein.
• Vughterpoort, belangrijkste toegang tot stad, in 1352 gebouwd en in 1891 gesloopt.
• Plan Peter Verhagen voor herbouw van poort.
• BAI houdt debat erover.
Wim Hagemans | Brabants Dagblad woensdag 5 januari 2011
2011

Wim Hagemans

Aan reconstructie Vughterpport is niks engs
Brabants Dagblad zaterdag 19 maart 2011
2011

Den Bosch wordt weer een middeleeuwse vestingstad

Nu de randweg opengesteld is, wordt het Heetmanplein ontlast en kan er worden gekeken naar andere toepassingen voor de toegangsweg naar het centrum. Het Bossche Architectuur Initiatief (BAI) ziet graag de oude middeleeuwse toegangspoort, samen met de oorspronkelijke stadswallen verschijnen.
Douwe Klaazen | Stadsblad woensdag 30 maart 2011
2011

Nik de Vries

Pickepoort, ja of nee?
KringNieuws 3 (2011) 14
2013

Reconstructie,restauratie of nieuwbouw?

Reconstructie van de Vughterpoort is, na gedegen onderzoek, volledig verantwoord en leidt zeker niet tot Anton Pieck-achtige taferelen.
Peter Verhagen | Brabants Dagblad zaterdag 5 oktober 2013 | 30-31
2013

Redactie

Discussie over Vughterpoort
Brabants dagblad vrijdag 1 november 2013 | 26
2014

Opgraven van poort wellicht in JB500-jaar

DEN BOSCH - De afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten van de gemeente Den Bosch wil nog dit jaar een onderzoek uitvoeren op de lege driehoek tussen Sonneveld en De Molenberg, waar tot 1890 de Vughterpoort of Pieckenpoort stond. Na de reconstructie van het Willemsplein en Wilhelminaplein is deze driehoek nu vrij van asfalt.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad dinsdag 14 januari 2014 | 27
 
Benaming
1399PickepoerteStads Rekeningen van het jaar 1399-1800. Deel 1, blz 4
1643Vuchter PoortKaart 's Hertogenbos (ca 1634) Uit: Guicciardini, Belgicae, 1635
1645Vuchter PoortKaart Silva Ducis Gallis Bois le Duc German sHartogen Bos (ca 1645) Waarschijnlijk uit: Atlas Major, uitgegeven door I. Covens en C. Mortier
1650Vuchter PoortKaart 's-Hertogenbosch (ca 1650) Uit: Guicciardini, Belgicae, 1660
1740Vugter PoortKaart Grondtekening der Stad 's-Hertogenbosch (ca 1740) Uit: Tegenwoordige Staat, uitgegeven door I. Tirion, 1740
1795Vugter PoortKaart Plan der Stad Forten en Situatie van 's-Hertogenbosch 1795
1866Vughter PoortKaart Gemeente 's-Hertogenbosch (No. 2 Stad) Provincie Noord Brabant (ca 1866) Uit: Kuyper, Gemeente-atlas
 
Geschiedenis
1399De Vughterpoort komt in de rekeningen voor het eerst onder de naam 'Pickepoort' voor.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
1585Eénmaal werd de stad via deze Poort bij verrassing genomen: in 1585. De graaf van Hohenlohe wilde de stad veroveren en naderde 's nachts de poort. Toen de poortwachter in de vroege morgenuren de poort opende werd hij overvallen en neergeslagen. De aanvallers trokken in drie groepen de stad in. Maar de poortwachter kwam weer bij, sloot de poort en sloeg alarm. De Bosschenaren vielen de graaf met zijn manschappen aan en deze moesten vluchten. Door de poort heen kon niet meer: zij moesten van de muren afspringen! De spreuk die op de Vughterpoort stond kwam zeer goed van pas: Quid prosunt munimenta, nisi vir fortis ea tueatur (Wat baten verdedigingen als niet een sterke man deze verdedigt).
Bron: Rondom de Vughterdriehoek
1629De poort werd bij de belegering van 1629 flink beschadigd en onvoldoende hersteld.
Bron: Rondom de Vughterdriehoek
1728Bij het stadsbestuur wordt er door de Raad van State op aangedrongen de Vughterpoort te herstellen. De oorzaak van het verval is, volgens het stedelijkbestuur, het beleg van 1629, honderd jaar geleden. De hoge overheid zou mee moeten betalen bij deze herstellingen. Dat gebeurt niet. Omdat de herstellingswerkzaamheden nu geheel op kosten van 's-Hertogenbosch dienen te geschieden, gebeurt dit op zo goedkoop mogelijke wijze.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
1890De drie voormalige stadspoorten worden afgebroken: de Sint Janspoort, de Vughterpoort en de Hinthamerpoort.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
In 1891 werd de Vughterpoort gesloopt.
Bron: Rondom de Vughterdriehoek
1960 Van onze drie stadspoorten, die in 1890 zijn afgebroken is deze gevelsteen het enige overblijfsel. Hij zat in de voorgevel van de Vughterpoort boven de ingang. Bij de afbraak is hij overgebracht naar de gemeentewerf, waar hij aan de vergetelheid werd prijsgegeven. In 1960 echter werd hij herontdekt en in de tuinmuur gemetseld van het paleis van de commissaris van de koningin. Deze tuinmuur loopt langs het Oude Bogardenstraatje.
Bron: 's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 1 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten